For information in English, please scroll down.

 

Viktigt! Med tanke på Covid-19 är det ett krav på att munskydd ska bäras under hela kursen.

blue_logo

Vi har ett nära samarbete med Halkspecialisten i Säve som utför Riskutbildning del 2 åt våra elever.

Vi erbjuder Riskutbildning del 2 varannan måndag kl. 11:45.

Riskutbildning del 2 är tillsammans med Riskutbildning del 1 en obligatorisk del i din körkortsutbildning.

Del 1 är en teoretisk kurs som innefattar mycket information om alkohol och droger, medan del 2 är en praktisk utbildning som sker under hala vägförhållanden.

Vi rekommenderar dig att utföra del 2 i slutet av din utbildning. Våra lärare brukar även meddela dig när det är dags, så att vi gemensamt kan boka in denna.

(Tryck på bilden för att se den i full storlek).

 

 

Vilka är Halkspecialisten?

Vi har ett nära samarbeta med Halkspecialisten i Säve som utbildar Riskutbildning del 2 åt oss.
Tillsammans med kompetenta lärare utbildar de inom Riskutbildning del 2 för att säkerhetsställa att du som elev blir nöjd.

Vid frågor om bokad utbildning, ring Katta på 070 – 6734397.

 

Vad ska du göra på din utbildningsdag?

På din utbildningsdag åker du själv till Halkspecialisten på Fredflottiljensväg 13.

Buss 35 går från Backaplan där närmsta busshållplats heter Granhäll. Från hållplatsen går du in på en mindre väg vid ett stridsflygplan, där det efter ca 200m finns en lila hållplats som tydligt är markerad med ”HALKSPECIALISTEN”. Vänligen vänta vid hållplatsen tills du blir upphämtad av personal.

VIKTIGT att du medtar giltig legitimation samt är i god tid.

Vill du ha mer information kan du besöka deras hemsida, Halkspecialisten.  

 

OBS! Du som har köpt Guldpaket måste kontakta receptionen via telefon, SMS eller mejl för att boka.

 

Tänk på detta inför Riskutbildning del 2:

 • Betalning ska göras senast torsdagen innan, innan 15:00. Annars avbokas du automatiskt. Du blir debiterad halva beloppet.
 • Tag med giltig legitimation!
 • Avbokning/ändring av kursen skall göras senast 3 arbetsdagar innan kurstillfället. Annars debiteras du halva beloppet.
 • Uteblir du från kurs debiteras halva beloppet!
 • Munskydd MÅSTE bäras under hela kursen. Ni ansvarar själva för att medta munskydd. Har du inte med dig munskydd får du inte gå kursen.
 • En stor del av kursen sker utomhus, så klä dig efter väder.
 • Vi ansvarar inte för om du blir underkänd/godkänd. Vid ett underkänt resultat får du boka om en ny kurs.

 

Information in English:

 

Important! Given Covid-19, it is a requirement that mouth guards be worn throughout the course.

blue_logo

We work closely with Halkspecialisten in Säve, which carries out Risk Education Part 2 for our students.

 

We offer Risk Education part 2 every other Monday at 11:45.

Risk training part 2 is together with Risk training part 1 a compulsory part of your driving license training.

Part 1 is a theoretical course that includes a lot of information about alcohol and drugs, while part 2 is a practical training that takes place under slippery road conditions.

We recommend you to complete Part 2 at the end of your training. Our teachers also usually notify you when it’s time, so that we can book this together

 

(Click on the picture to see it in full size).

 

 

Who are Halkspecialisten?

We work closely with Halkspecialisten in Säve who train Risk Education part 2 for us. Together with competent teachers, they train in Risk Education part 2 to ensure that you as a student are satisfied. For questions about booked education, call Katta at 070 – 6734397.

What should you do on your training day?

On your training day, you go to Halkspecialisten on Fredflottiljensväg 13.

Bus 35 leaves from Backaplan where the nearest bus stop is called Granhäll. From the stop, you enter a small road by a fighter jet, where after about 200m there is a purple stop that is clearly marked with ” HALKSPECIALISTEN ”. Please wait at the stop until you are picked up by staff. IMPORTANT that you bring valid identification and are in good time. If you want more information, you can visit their website, Halkspecialisten.

NOTE! You who have bought Guldpaket must contact the reception by phone, SMS or email to book.


Think about this before Risk Education part 2:

 • Payment must be made no later than the Thursday before, before 15:00. Otherwise you will be canceled automatically. You will be charged half the amount.
 • Bring a valid ID!
 • Cancellation / change of the course must be made no later than 3 working days before the course. Otherwise you will be charged half the amount.
 • If you miss the course, half the amount will be charged!
 • Mouthguards MUST be worn throughout the course. You are responsible for bringing mouth guards. If you do not have mouth protection with you, you may not take the course.
 • A large part of the course takes place outdoors, so dress for the weather.
 • We are not responsible if you fail / pass. In the event of a failed result, you may rebook a new course.