Här finner du svaren på de flesta utav dina frågor!

Here you can find the answers for most of your questions.

 

 

Personbil

Hur ser processen för att få körkort ut?
Första steget för alla som ska ta körkort är att ansöka om ett körkortstillstånd. Detta görs enklast via Transportstyrelsens hemsida alt. att ni beställer hem blanketter. Använd gärna länken nedanför:
Ansök digitalt HÄR.
Ansök om blanketter HÄR.
Glöm inte att ett syntest behöver göras!
När du har ett giltigt tillstånd är du välkommen förbi skolan för en inskrivning. Du behöver medta giltig legitimation. En inskrivning kostar 100kr.
Du får välja mellan våra olika paket eller om du vill köpa allt separat. Vi har olika paket som innehåller bla. riskutbildningarna samt teori.
Innan du gör ditt teoriprov ska riskutbildning del 1 och 2 vara godkända. Riskutbildning del 1 kan du göra när du önskar under din utbildning då det är en teoretisk kurs. Riskutbildning del 2 rekommenderar vi att du gör i slutet av din utbildning. Båda kurserna är giltiga i 5år.
Efter teoriprov är det körprov som gäller. Läs nedan om hur du bokar din uppkörning.

Hur blir jag elev?
Du behöver besöka skolan med giltig legitimation för en inskrivning.

Hur ansöker jag om körkortstillstånd?
Det enklaste sättet är att ansöka om detta hos Transportstyrelsen med BankID. Annars beställer du hem blanketter i pappersformat. Glöm inte att ett syntest behöver göras.

Hur bokar jag körlektioner?
Du behöver besöka skolan för en inskrivning där du får tillgång till vårt bokningssystem.

Hur bokar jag teoriprov?
Om du är elev kontaktar du receptionen för mer info.
Är du inte elev så bokar man teoriprov via Trafikverket.

Hur bokar jag uppkörning?
Om du är elev så meddelar läraren när du är redo för körprov. Vi bokar ditt prov tillsammans.
Är du inte elev så bokar du enklast ditt prov genom Trafikverket.

Hur många körlektioner behöver jag?
Antalet lektioner varierar kraftigt av många olika anledningar. Vi rekommenderar dig till att ta en lektion för att kika vart din nivå ligger. Antalet lektioner kan ändras under utbildningens gång beroende på hur fort du lär dig.

Hur blir man handledare/ Hur börjar man övningsköra privat?
Elev och handledare behöver gå en handledarkurs. Eleven behöver dessutom ett giltigt körkortstillstånd. Vi rekommenderar dig att läsa mer under fliken ”Handledarkurs”.

Hur sker betalning?
Vi erbjuder betalning med kort eller swish. Även delbetalning via Klarna är aktuellt.
Vi kan fakturera till företag. Betalningsvillkor är 20 dagar.

Car

What does the process for obtaining a driving license look like?
The first step for everyone who is to obtain a driving license is to apply for a driving license. This is most easily done via the Swedish Transport Agency’s website alt. that you order forms at home. Please use the link below:
Apply digitally HERE.
Apply for forms HERE.
Do not forget that a eyetest test needs to be done!

When you have a valid permit, you are welcome to pass the school for an enrollment. You need to bring valid ID. A registration costs SEK 100.
You can choose between our different packages or if you want to buy everything separately. We have different packages that contain, among other things. risk training and theory.
Before you take your theory test, risk training parts 1 and 2 must be approved. Risk training part 1 you can do when you wish during your training as it is a theoretical course. Risk training part 2, we recommend that you do at the end of your training. Both courses are valid for 5 years.
After the theory test, it is the driving test that applies. Read below about how to book your drive-up.

How do I become a student?
You need to visit the school with valid identification for an enrollment.

How do I apply for a driving license?
The easiest way is to apply for this at the Swedish Transport Agency with BankID. Otherwise, order home forms in paper format. Do not forget that a eyetest test needs to be done.

How do I book driving lessons?
You need to visit the school for an enrollment where you get access to our booking system.

How do I book a theory test?
If you are a student, contact the reception for more info. man theory test via the Swedish Transport Administration.

How do I book a driving test?
If you are a student, the teacher will announce when you are ready for the driving test. We book your test together.
If you are not a student, the easiest way to book your test is through the Swedish Transport Administration.

How many driving lessons do I need?
The number of lessons varies greatly for many different reasons. We recommend that you take a lesson to see where your level is. The number of lessons can change during the course of the education depending on how fast you learn.

How to become a tutor / How to start practice driving privately?
Student and tutors need to take a tutor course. The student also needs a valid driver’s license. We recommend that you read more under the tab ”Supervisor course”

How to make payment?
We offer payment by card or swish. Partial payment via Klarna is also relevant.
We can invoice to companies. Payment terms are 20 days.

 

 

Personbil med släp (BE/B96)

Behöver jag körkortstillstånd?
För B96 krävs inget tillstånd, endast en uppkörning.
För BE krävs både tillstånd, ett godkänt teoriprov samt en uppkörning.

Hur går jag tillväga för B96/BE?
För B96: ring till oss, så bokar vi körprov och körlektioner till dig.
För BE: Kom förbi skolan för inskrivning, så får du tillgång till teorimaterial. När teorin är godkänd bokar vi körprov och körlektioner till dig.
För priser: Kolla vår prislista.

Car with trailer (BE/B96)

Do I need a driving permit?
For B96 no permit is required, only a drive-up.
For BE, both a permit, an approved theory test and a drive-in are required.

How do I proceed for B96 / BE?
For B96: call us and we will book driving tests and driving lessons for.
For BE: Come by the school for enrollment, and you will have access to theory material. When the theory is approved, we book driving tests and driving lessons for you. For prices: Check our price list.

Note! B96/BE education is only available in swedish!

 

 

Lastbil (C)

Hur går jag tillväga?
Börja med att ansöka om ett läkarintyg. För tyngre behörigheter behöver detta utfärdas av en läkare. De brukar kunna hjälpa till med synintyg också.

Kom sedan förbi skolan med legitimation, så får du tillgång till teori.

Vi bokar teoriprov och när detta är godkänt, så bokas körprov, körlektioner och funktionslektioner.

OBS! Detta gäller för en hel utbildning. Har du tex gjort ett godkänt teoriprov, så hoppar vi det steget 🙂

Erbjuder ni YKB?
Tyvärr inte i dagsläget.

Truck (C)

How do I proceed?
Start by applying for a medical certificate. For heavier permissions, this needs to be issued by a doctor. They can usually help with sight certificates as well.
Then come by the school with identification, and you will have access to theory.
We book theory tests and when this is approved, driving tests, driving lessons and function lessons will be booked.

This applies to an entire education. If, for example, you have taken an approved theory test, we will skip that step:)

Do you offer YKB?
Unfortunately not at present.

Note! C education is only available in swedish!

 

 

 

Känner du dig fortfarande osäker? Ring till 031-232312, mejla korkort@ttrafik.se eller SMSa 079- 077 65 66, så lovar vi att hjälpa dig vidare! 🙂

Do you still feel insecure? Call 031-232312, email korkort@ttrafik.se or SMS 079- 077 65 66, and we promise to help you further! 🙂