Med tanke på rådande situation med Covid-19 har vi tagit åtgärder för att alla parter ska känna sig trygga under både körlektioner och kurser.

 

Körlektioner

 • Alla bilar rengörs efter körlektionerna på alla ytor.
 • Vi erbjuder munskydd till de elever som önskar detta. Du får gärna ta med ditt eget.
 • Tvätta gärna dina händer före och efter din lektion. Handdesinfektion finns utplacerade i receptionen om du önskar detta.
 • Inga handledare får följa med under lektionerna under rådande omständigheter.
 • Vi har förlängt våra avbokningsregler.Du som elev kan avboka din körlektion fram till 08:00 samma dag genom telefon (ej röstmeddelande), mejl eller SMS(Avbokningar efter 08:00 kommer att debiteras.
  Detta gäller endast Covid-19 symptom. Övriga besvär behöver läkarintyg för att ej debiteras.

Kurser

 • Antalet deltagare på Risk 1an är begränsat till 7 personer exkl. läraren enligt FoHMs rekommendationer.
 • Vi kommer från och med den 8/3 endast erbjuda handledarkurs på distans.
 • Vi erbjuder handdesinfektion som finns tillgängligt i receptionen.
 • Alla deltagare får munskydd som ska bäras under kursen.
 • Tvätta händerna innan kursen, innan fikat och efter.

Given the current situation with Covid-19, we have taken measures to make all parties feel safe during both driving lessons and courses.

 

Driving lessons

 • All cars are cleaned after the driving on all surfaces.
 • We offer mouth protection to those students who wish to use this. You are welcome to bring your own.
 • Feel free to wash your hands before and after your lessons. Hand disinfection is located in the reception if you wish.
 • No supervisors may follow the lessons under the prevailing circumstances.
 • We have extended our cancellation policy. You as a student can cancel tour driving lesson until 08:00 the same day by phone (not voicemail), email or SMS.(Cancellations after 08:00 will be charged.)
  This only applies on Covid-19 symptoms. Other complaints need a medical certificate in order to not be charged.

Courses

 • The number of participants on Risk 1 is limited to 7 people excluding the teacher according to FoHM’s recommendations.
 • From the 8/3 we’ll only offer the Introduction course on distance through Zoom.
 • We offer hand disinfection which is available at the reception.
 • All participant receives mouth protection to be worn during the course.
 • Wash your hands before the course, before the break and after.