Här uppdaterar vi er med information om vårt agerande gällande Corona. Kika gärna in regelbundet för att ej missa viktig information.

Here we update you with information about our Corona actions. Feel free to check in regularly so you don’t miss important information.

For information in English, please scroll down.

Justeringar i trafiklärares scheman:

På grund av Corona-viruset så följer vi noga de rekommendationer som finns hos Trafikverket och Tillväxtverket. Detta medför dessvärre till att vissa lärare kommer att gå ner i tid. Detta kommer ske med start den 14/4.

Vi planerar för fullt just nu och har alltid er elever i åtanke gällande planeringar av körlektioner. Ibland kan vi dessvärre behöva flytta er lektion till en annan dag eller tid och vi ber er här om förståelse för detta. Vi har även full förståelse för er då ni kanske inte kan flytta er lektion, men då kommer vi gemensamt fram till ett beslut.

Finns det ingen ledig tid hos den lärare du oftast kör med, så kanske det finns hos en annan lärare. Boka gärna den lektionen om det känns okej för dig.

Receptionen kan även komma att ändra sina öppettider. Mer information om detta kommer komma vid ett senare tillfälle.

Vi kommer alltid hålla våra sociala medier upprättade, så kika gärna in på Facebook eller Instagram för information. Ni är som vanligt välkomna att ringa receptionen på 031- 23 23 12.

Vi ber er härmed att respektera vårt beslut.

————————————————————————

Ändringar gällande avbokningsreglerna:

Med tanke på den rådande situationen gällande Corona/Covid 19, så vidtar vi försiktighetsåtgärder. Känner du dig sjuk eller förkyld så ber vi dig att ej delta på våra kurser/lektioner. 

Du kommer inte bli debiterad för dessa förutsatt att du avbokar dem senast kl. 08:00 samma dag. Avbokning sker endast via SMS till 079- 077 65 66 eller via mejl till korkort@ttrafik.se Glöm ej att ange fullständigt namn.

Denna förlängning utav avbokningsreglerna är för eran skull och vi hoppas att detta ska resultera i att vi kan minimera smittan.

————————————————————————

Viktig information till föräldrar/handledare:

Vanligtvis är föräldrar/handledare hjärtligt välkomna att följa med i bilen med både elev och lärare. Detta för att kunna se våran undervisningsmetod, men även för att få tips inför körningen som sker på hemmaplan.

Dessvärre har vi i dessa tider bestämt tillsammans med Trafikverkets riktlinjer, att föräldrar/handledare ej får följa med på elevens körlektioner.

 Vi ber om er förståelse inför detta förbud och hoppas innerligt att vi inom kort kan ändra detta.

————————————————————————

Undervisning på distans:

Vi har under de senaste tillfällena fått frågor ifall vi kan ha risk 1 samt handledarutbildning på distans. Vi har skickat in förfrågning om detta till Transportstyrelsen men ej fått svar.

På Transportstyrelsens hemsida har de nu kommit ut med information om detta. Vi som trafikskola får undervisa vissa kurser på distans, men detta gäller inte risk 1 eller handledarutbildning. Vi följer noga de regler och tillrättavisningar som Transportstyrelsen kommer ut med och är förberedda på att snabbt kunna ändra vår undervisning till distans.

Vill ni ha mer information om deras ändringar gällande distansundervisning, vänligen kika på deras hemsida. Information om utbildning på Distans, Transportstyrelsen. 

————————————————————————

Information in English:

 Adjustments in traffic teacher schedules:

Because of the Corona virus, we follow the recommendations that are available at the Swedish Transport Administration and the Swedish Growth Agency. This unfortunately means that some teachers will go down in time. This will start on 14/4.

We are fully planning right now and always have your students in mind regarding planning of driving lessons. Sometimes, unfortunately, we may need to move your lesson to another day or time and we ask you here to understand this. We also have full understanding for you as you may not be able to move your lesson, but then we will jointly reach a decision.

If there is no free time with the teacher you usually drive with, then maybe there is another teacher. Feel free to book that lesson if it feels okay for you.

The reception may also change their opening hours. More information on this will come at a later date.

We will always keep our social media set up, so please check Facebook or Instagram for information. As usual, you are welcome to call reception at 031-23 23 12.

We hereby request you to respect our decision.

————————————————————————

Changes regarding the cancellation rules:

Given the corona virus, we take precautions, so if you feel sick/cold, please do not attend to our courses or lessons.

You will not be charged for these provided you cancel them by 08:00 the same day. Cancellation must take place by SMS to 079- 077 65 66 or by mail to korkort@ttrafik.se. Don’t forget to enter your full name.

This extension of the cancellation rules is for your safety and we hope this will result in us to minimize the infection.

————————————————————————

Important information to parents/supervisor:

Generally, parents/supervisor are more then welcome to follow in the car with both the student and teacher. This is to be able to see our teacking method, but also to get tips for driving that takes place at home.

Unfortunately, in these times, togheter with the Swedish Transport Administrations’s guidelines, we have decided that parents/supervisor may not follow the student ‘s driving lesson.

We ask for your understanding of this prohibition and sincerly hope that we can fix this soon.

————————————————————————

Distance learning:

In recent times we have been asked questions if we can have risk 1 as well as supervisor training at a distance. We have sent a request for this to the Swedish Transport Agency but have not received a reply.

On the Swedish Transport Agency’s website, they have now published information on this. We as a traffic school may teach certain courses remotely, but this does not apply to risk 1 or supervisor training. We follow closely the rules and reprimands that the Swedish Transport Agency comes out with and are prepared to quickly change our teaching remotely.

If you want more information about their changes regarding distance education, please check their website. Information on education at Distance, Swedish Transport Agency.

————————————————————————

Har ni övriga frågor? Vänligen kontakta oss via telefon eller mejl. Ni kan även skriva på våra sociala medier.

Do you have further questions? Please, contact us by phone or e-mail. You can also reach out on our social media.